Please cite:

m6AVar: a database of functional variants involved in m6A modification

Yueyuan Zheng, Peng Nie, Di Peng, Zhihao He, Mengni Liu, YubinXie, Yanyan Miao, ZhixiangZuo* and Jian Ren*.

DOI: 10.1093/nar/gkx895 (Accepted)
Nucleic Acids Res.